Villkor och bestämmelser


1: Träningsavtal


Samtliga träningsavtal är personliga och därigenom är det otillåtet att låna ut sitt kort

till någon annan. Miniålder för att självständigt teckna träningsavtal hos Orsa Träningscenter är 18 år. Från det år man fyller 16 år får man träna i sällskap med målsman eller av målsman utsedd myndig person.

I träningsavtalet ingår full tillgänglighet till Orsa Träningscenter hela utbud.

Målsman tecknar avtal

För den tränande som ej fyllt 18 år krävs det att målsman tecknar träningsavtal gemensamt med

denne och därvid tar på sig det övergripande ansvaret för träningsavtalet, Orsa Träningscenter kan därmed

vända sig direkt till målsman i alla frågor som rör detta avtal. Målsman har genom detta avtal själv inte

tillgång till Orsa Träningscenter. Den tränande och inte målsman är ägare till träningsavtalet även om

målsman har betalat för detta. Om den minderåriga fyller 18 år under träningsavtalets löptid övergår

vid denna tidpunkt automatiskt ansvaret till denne och målsmans ansvar bortfaller samtidigt. Från det

år man fyller 16 år kan minderåriga med gällande avtal träna tillsammans med målsman eller av

målsman utsedd myndig person i Orsa Träningscenters lokaler.2 Priser och prisändringar


Priset för de olika abonnemangsavtalen är alltid det som anges i Orsa Träningscenters prislista för var tid.

Träningsabonnemang via autogiro är skyddade mot prishöjningar, utom de som beror på ökning av

mervärdesskatt under hela den obligatoriska 12 månaders perioden. Förskottsbetalda avtal kan inte

prisändras i efterhand. I de fall prishöjning kan ske för träningsabonnemang via autogiro måste denna

aviseras minst 60 dagar i förväg till den senast anmälda adressen. Priserna höjs en gång per/ år vid

årsskiftet.3 Villkorad frysning av träningstid


För alla träningsavtal gäller att frysning av träningstid kan ske då träning inte kan genomföras på

grund av t.ex sjukdom eller graviditet. Med ansökan om frysning av abonnemanget ska följa intyg som

styrker grunden för frysning, t.ex läkarintyg. Vid ansökan om frysning ska det anges i förväg hur länge

frysningen ska vara. För abonnemang som betalas via autogiro görs uppehåll i betalning under

frystiden men avtalet förlängs och fortsätter efter frystiden så att minst 1 års abonnemang fullföljs.

Förskottsbetalda abonnemang återbetalas inte till någon del på grund av frysning utan abonnemanget

förlängs med frystiden.

Frysning 2 mån/ år/ Godkänd frysning berättigas när:

1) Sjuk/ med sjukintyg ifrån läkare

2) Gravid

  1. Arbete utomlands- intyg krävs

Den tränande har rätt att överlåta sitt förskottsbetalda abonnemang till annan person så länge denne inte redan har ett gällande sådant på Orsa Träningscenter. Den medlemmen som ska överlåta

och den person ska överta avtalet och nyttjanderätten måste samtidigt besöka Orsa Träningscenter för att en överlåtelse ska kunna genomföras. För denne överlåtelse tas en administrativ avgift enligt gällande

prislista. Ett avtal kan överlåtas endast en gång.


4 Inpassering


När den tränande besöker Orsa Träningscenter skall han/hon varje gång vid inträdet dra sitt kort genom

kortläsaren för att registrera sitt besök och därigenom få klartecken att komma in på anläggningen. I

samband med att den tränande får sitt inpasseringskort utskrivet tas även ett digitalt foto som ska

identifiera ägaren av kortet vid inpassering. Om den tränande förlorar sitt kort eller detta skadas så att

det blir tekniskt obrukbart skall detta omgående anmälas till receptionspersonalen, som då utfärdar ett

nytt inpasseringskort mot en ersättning på 200 kr.

Det är inte tillåtet att låna ut sitt träningskort eller på annat sätt släppa in en annan person. Detta

gäller även om personen i fråga uppger att han/hon har giltigt träningskort. Den medlem som olovligen

tar med eller släpper in en annan person in i Orsa Träningscenters lokaler stängs av med omedelbar verkan. De förskottsbetalda medlems- och träningsavgifterna återbetalas ej om detta sker. Den person som

olovligen tar sig in i Orsa Träningscenters lokaler utan giltigt träningskort kommer att polisanmälas för olaga

intrång. Oannonserade kontroller kommer att ske.Trivselregler och träningsföreskrifter

I Orsa Träningscenters Trivsel och säkerhetsregler ges en utförlig beskrivning av vad man som tränande erbjuds och vilka regler man har att rätta sig efter på anläggningen. Dessa regler revideras

kontinuerligt och det är för var tid den senaste versionen som gäller. Det åligger alla

tränande att följa gällande trivsel- och säkerhetsregler och att följa de anvisningar

avseende träningsmetoder och användning av utrustning som meddelas skriftligen eller muntligen av

personal på Orsa Träningscenter. Alla tränande förutsätts alltid vid besök hos Orsa Träningscenter uppträda

på ett sätt som inte stör övriga medlemmar, gäster eller personal. Den tränande får inte utnyttja de

delar av Orsa Träningscenters utbud som inte ingår i det avtal som ingåtts. Om Orsa Träningscenter bedömer att den tränande brutit mot gällande trivselregler/träningsföreskrifter har Orsa Träningscente rätt att omgående avsluta gällande avtal varvid samtliga förskottsbetalda avgifter återbetalas avräknat den avtalstid som förflutit.


Missbruk, innehav och försäljning av läkemedel, narkotika och dopingpreparat

Orsa Träningscenter tar stark ställning mot användande, innehav och försäljning av dopingklassade preparat

(anabola androgena steroider etc), läkemedel (för ickemedicinskt bruk) och narkotikaklassade ämnen.

Ovanstående accepteras inte av Orsa Träningscenter.

Den tränande som ertappas med missbruk, innehav eller försäljning av dylika preparat stängs av från

all träning på Orsa Träningscenter med omedelbar verkan varvid samtliga förskottsbetalda avgifter förverkas.

Autogirobetalning upphör omgående. Slumpvisa och riktade drog- och dopingtester för att identifiera

missbruk kan förekomma. Vägran att genomgå ett sådant test leder oavkortat till avstängning där straffskalan är densamma som om man lämnat ett positivt testresultat.


Ansvar för medlems hälsa, olycksfall, ägodelar m.m.

Dom tränande ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan

risk kan delta i aktiviteter hos Orsa Träningscenter. Målsman tar ansvar för minderåriga. Orsa Träningscenter ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld eller inbrott. Orsa Träningscenter ansvarar ej heller för skador på andra besökares tillhörigheter orsakade av dem själva eller genom agerande eller brist härpå av annan

besökare. Orsa Träningscenter rekommendera därför besökare att teckna egna olycksfallsförsäkringar och hemförsäkringar.

De skåp för kläder och värdeförvaring som Orsa Träningscenter tillhandahåller får endast användas under den tid som träningen genomförs.5 Personuppgiftsändringar, datalagring och utskick av information.

Den tränande ska omgående underrätta Orsa Träningscenter vid ändring av namn, adress och telefonnummer och e-postadress samt bank och kontonummer. Orsa Träningscenter lagrar med automatisk databehandling samtliga i avtalet ifyllda uppgifter i en databas. Dessa uppgifter behandlas av Orsa Träningscenter i enlighet med personuppgiftslagen. Den tränande ger sitt samtycke till sådan databehandling och att Orsa Träningscenter får ge information om Orsa Träningscenters verksamhet till den tränande via telefon, brev eller e-post. Den tränande som vill att personuppgifter rättas till eller tas bort kontaktar Orsa Träningscenter.


Månadsbetalning och avstängning vid utebliven betalning

Följande gäller om träningsabonnemanget betalas månadsvis via autogiro eller faktura. Avtalat

månadspris förutsätter betalning via autogiro. Om autogiro av någon anledning inte kan ske skickas

faktura. Orsa Träningscenter har då rätt att debitera faktureringsavgift på 50 kr per avi och påminnelseavgift på 100 kr. Avtalat månadspris som inte betalas efter påminnelse från Orsa Träningscenter debiteras ytterligare dröjsmålsränta från förfallodagen enligt lag och därefter överlämnas betalningen till inkasso.

Träningsabonnemanget och dess månadsbetalningar via autogiro fortsätter automatiskt att löpa efter

de obligatoriska autogirobetalningarna om inte medlem säger upp avtalet i enlighet med de reglersom stadgas i detta avtal. Den tränande förbinder sig att tillse att likvida medel finns på angivet konto den 28:e varje månad då betalning skall ske via autogiro. Om medel saknas på förfallodagen kan

betalningsförsök via autogiro komma att ske vid tre tillfällen direkt efter ordinarie betalningsdagen.

Avisering anses gjord tillsvidare genom detta avtal och ny avisering sker endast vid ändring av t.ex.

betalningsdag, belopp eller betalningssätt. Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor

kommer medlemmen att avstängas från träning tills betalning sker. Frysning av träningstid sker därvid

ej automatiskt utan måste ske genom medlemmens agerande enligt regler om frysning i denna

avtalstext.


Annan betalare, målsman samt annan ägare som betalar

Om annan person åtagit sig de månadsvisa betalningarna för detta avtal, kallas denna person här

Annan betalare. Om Annan betalare avbryter betalningarna avseende avtalet är den tränande

solidariskt betalningsansvarig.

När avtal med målsman föreligger kan endast målsman teckna autogiromedgivande för detta avtal.

Om annan betalare även angivits som annan ägare, som endast kan vara en juridisk person, kommer ägandet av träningskortet att helt övergå till den tränande i det fall Annan betalare slutar betala enligt detta avtal eftersom i detta fall medlemmen automatiskt härvid övertar avtalets samtliga rättigheter och skyldigheter. Om ett företag påtagit sig att betala en träningsavgift helt eller delvis, för en anställd men företaget inte betalar fakturan från Orsa Träningscenter enligt angivna betalningsvillkor meddelas den tränande om utebliven betalning och upplyses om att betalningsansvaret för hela fakturan som ej betalats övergår till den tränande . Orsa Träningscenter kan stänga av den tränande till dess att fakturan avseende hans/hennes träningsavgift är betald. Under sådan avstängningsperiod fryses inte avtalet utan tid förbrukas om den tränande inte fryser avtalet enligt gällande frysregler i denna avtalstext.6 Bankgirots autogiromedgivande


När betalning enligt abonnemangsavtalet ska ske månadsvis via Autogiro gäller nedanstående villkor

Medgivande till betalning via autogiro.

Genom undertecknande av ett träningsavtal hos Orsa Träningscenter medger den tränande

(=betalaren) att Orsa Träningscenter (=betalningsmottagaren) får göra uttag från av betalaren medgivet konto,

för betalning denna dag (”förfallodagen”) via autogiro.

Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifterna som lämnats i detta medgivande

behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens

betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten.

Personuppgiftsansvarig för denna personuppgifts

behandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänst leverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.


Allmänt


Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av

betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt

medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto.

Dessutom ska betalarens betaltjänst leverantör (t.ex. bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot

kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av

Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i

förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens

betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet

kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos

annan betaltjänstleverantör.


Definition av bankdag

Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller

annan allmän helgdag
Information om betalning

Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt

senast åtta dagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett

tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska

meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då

betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får

betalaren meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller

beställningen.

Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att

betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.


Täckning måste finnas på kontot .

Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl. 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.


Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)

Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett

enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av

betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.


Medgivandets giltighetstid, återkallelse

Medgivandet gäller tillsvidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att

kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av

medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda

senast fem bankdagar före förfallodagen, alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda

senast bankdagen före förfallodagen vid en tidpunkt som anges av betaltjänst leverantören.


Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro

Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att

betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart

avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte haft tillräcklig

kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutats eller om

betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro.

Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de

villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.